bộ nội quy tiêu lệnh PCCC

50.000 40.000

Bộ nội quy tiêu lệnh gồm 04 tấm:

1. Nội quy

2. Tiêu Lệnh

3. Cấm lửa

4. Cấm hút thuốc