Giá bình dưỡng khí mini

3.500.000

bình dưỡng khí mini